<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Scheebecka Hittn

 

Do seghts no a bor so blede, wia mia san.

 

 

Do fohrn nur de ganz harten noa,

des is Europas größtes Endura-Event.

 

 

Do wern mir euwei zum raften noa,

des is recht guat.

 

 

Muas ma gseng hom.